مرجع اطلاعات محصول

Records 1 to 23 of 23
 
نام تجاری
تولید کننده
catalogue link
نام محصول
GS1 gtin
irancode
عنوان
Title
BLUECHEM PRO-TEC آریا شیمی سلفچگان http://www.626.ir/6269450400738 CVT 6269450400738 0814210945040030 روغن دنده گيربكس اتوماتيك خودرو سطح كيفيت +CVT سطل پلاستيكي 1 Lit نام تجارتي BLUECHEM PRO-TEC مرجع عرضه كننده آريا شيمي سلفچگان مرجع سازنده آريا شيمي سلفچگان Gear oil, automatic gearboxes, quality level CVT+, plastic bucket, 1 Lit, brand BLUECHEM PRO-TEC, distributor ARYA CHEMI SALAFCHEGAN CO, producer ARYA CHEMI SALAFCHEGAN CO
BLUECHEM PRO-TEC آریا شیمی سلفچگان http://www.626.ir/6269450400714 ATF6 6269450400714 0814210945040028 روغن دنده گيربكس اتوماتيك خودرو سطح كيفيت GM Dexron-VI-ATF6 سطل پلاستيكي 1 Lit نام تجارتي BLUECHEM PRO-TEC مرجع عرضه كننده آريا شيمي سلفچگان مرجع سازنده آريا شيمي سلفچگان Gear oil, automatic gearboxes, quality level GM Dexron-VI-ATF6, plastic bucket, 1 Lit, brand BLUECHEM PRO-TEC, distributor ARYA CHEMI SALAFCHEGAN CO, producer ARYA CHEMI SALAFCHEGAN CO
BLUECHEM PRO-TEC آریا شیمی سلفچگان http://www.626.ir/6269450400684 ATF 6269450400684 0814210945040025 روغن دنده گيربكس اتوماتيك خودرو سطح كيفيت GM Dexron III-ATF3 سطل پلاستيكي 1 Lit نام تجارتي BLUECHEM PRO-TEC مرجع عرضه كننده آريا شيمي سلفچگان مرجع سازنده آريا شيمي سلفچگان Gear oil, automatic gearboxes, quality level GM Dexron III-ATF3, plastic bucket, 1 Lit, brand BLUECHEM PRO-TEC, distributor ARYA CHEMI SALAFCHEGAN CO, producer ARYA CHEMI SALAFCHEGAN CO
BLUECHEM PRO-TEC آریا شیمی سلفچگان http://www.626.ir/6269450400899 20W50 SL-1L 6269450400899 0814300945040060 روغن موتور خودرو سطح كيفيت API SL 20W50 سطل پلاستيكي 1 Lit نام تجارتي BLUECHEM PRO-TEC مرجع عرضه كننده آريا شيمي سلفچگان مرجع سازنده آريا شيمي سلفچگان Engine oil, car, quality level API SL 20W50, plastic bucket, 1 Lit, brand BLUECHEM PRO-TEC, distributor ARYA CHEMI SALAFFCHEGAN CO, producer ARYA CHEMI SALAFCHEGAN CO
BLUECHEM PRO-TEC آریا شیمی سلفچگان http://www.626.ir/6269450400905 20W-50 SL-4L 6269450400905 0814300945040061 روغن موتور خودرو سطح كيفيت API SL 20W50 سطل پلاستيكي 4 Lit نام تجارتي BLUECHEM PRO-TEC مرجع عرضه كننده آريا شيمي سلفچگان مرجع سازنده آريا شيمي سلفچگان Engine oil, car, quality level API SL 20W50, plastic bucket, 4 Lit, brand BLUECHEM PRO-TEC, distributor ARYA CHEMI SALAFFCHEGAN CO, producer ARYA CHEMI SALAFCHEGAN CO
BLUECHEM PRO-TEC آریا شیمی سلفچگان http://www.626.ir/6269450400912 15W-40 CI4-20L 6269450400912 0814300945040062 روغن موتور خودرو سطح كيفيت API CI-4/SL 15W40 سطل پلاستيكي 20 Lit نام تجارتي BLUECHEM PRO-TEC مرجع عرضه كننده آريا شيمي سلفچگان مرجع سازنده آريا شيمي سلفچگان Engine oil, car, quality level API CI-4/SL 15W40, plastic bucket, 20 Lit, brand BLUECHEM PRO-TEC, distributor ARYA CHEMI SALAFFCHEGAN CO, producer ARYA CHEMI SALAFCHEGAN CO
BLUECHEM PRO-TEC آریا شیمی سلفچگان http://www.626.ir/6269450400837 10W-40 SN-4L 6269450400837 0814300945040054 روغن موتور خودرو سطح كيفيت API SN/CF 10W40 سطل پلاستيكي 4 Lit نام تجارتي BLUECHEM PRO-TEC مرجع عرضه كننده آريا شيمي سلفچگان مرجع سازنده آريا شيمي سلفچگان Engine oil, car, quality level API SN/CF 10W40, plastic bucket, 4 Lit, brand BLUECHEM PRO-TEC, distributor ARYA CHEMI SALAFFCHEGAN CO, producer ARYA CHEMI SALAFCHEGAN CO
BLUECHEM PRO-TEC آریا شیمی سلفچگان http://www.626.ir/6269450400820 10W-40 SN-1L 6269450400820 0814300945040053 روغن موتور خودرو سطح كيفيت API SN/CF 10W40 سطل پلاستيكي 1 Lit نام تجارتي BLUECHEM PRO-TEC مرجع عرضه كننده آريا شيمي سلفچگان مرجع سازنده آريا شيمي سلفچگان Engine oil, car, quality level API SN/CF 10W40, plastic bucket, 1 Lit, brand BLUECHEM PRO-TEC, distributor ARYA CHEMI SALAFFCHEGAN CO, producer ARYA CHEMI SALAFCHEGAN CO
BLUECHEM PRO-TEC آریا شیمی سلفچگان http://www.626.ir/6269450400844 10W-40 SL-4L 6269450400844 0814300945040055 روغن موتور خودرو سطح كيفيت API SL/CF10W40 سطل پلاستيكي 4 Lit نام تجارتي BLUECHEM PRO-TEC مرجع عرضه كننده آريا شيمي سلفچگان مرجع سازنده آريا شيمي سلفچگان Engine oil, car, quality level API SL/CF10W40, plastic bucket, 4 Lit, brand BLUECHEM PRO-TEC, distributor ARYA CHEMI SALAFFCHEGAN CO, producer ARYA CHEMI SALAFCHEGAN CO
BLUECHEM PRO-TEC آریا شیمی سلفچگان http://www.626.ir/6269450400851 10W-40 SL-1L 6269450400851 0814300945040056 روغن موتور خودرو سطح كيفيت API SL/CF10W40 سطل پلاستيكي 1 Lit نام تجارتي BLUECHEM PRO-TEC مرجع عرضه كننده آريا شيمي سلفچگان مرجع سازنده آريا شيمي سلفچگان Engine oil, car, quality level API SL/CF10W40, plastic bucket, 1 Lit, brand BLUECHEM PRO-TEC, distributor ARYA CHEMI SALAFFCHEGAN CO, producer ARYA CHEMI SALAFCHEGAN CO
BLUECHEM PRO-TEC آریا شیمی سلفچگان http://www.626.ir/6269450400912 10W 6269450400912 0814300945040062 روغن موتور خودرو سطح كيفيت API CI-4/SL 15W40 سطل پلاستيكي 20 Lit نام تجارتي BLUECHEM PRO-TEC مرجع عرضه كننده آريا شيمي سلفچگان مرجع سازنده آريا شيمي سلفچگان Engine oil, car, quality level API CI-4/SL 15W40, plastic bucket, 20 Lit, brand BLUECHEM PRO-TEC, distributor ARYA CHEMI SALAFFCHEGAN CO, producer ARYA CHEMI SALAFCHEGAN CO
BLUECHEM PRO-TEC آریا شیمی سلفچگان http://www.626.ir/6269450400875 5W-40-5L 6269450400875 0814300945040058 روغن موتور خودرو سطح كيفيت API SN/CF 5W40 سطل پلاستيكي 5 lit نام تجارتي BLUECHEM PRO-TEC مرجع عرضه كننده آريا شيمي سلفچگان مرجع سازنده آريا شيمي سلفچگان Engine oil, car, quality level API SN/CF 5W40, plastic bucket, 5 lit, brand BLUECHEM PRO-TEC, distributor ARYA CHEMI SALAFFCHEGAN CO, producer ARYA CHEMI SALAFCHEGAN CO
BLUECHEM PRO-TEC آریا شیمی سلفچگان http://www.626.ir/6269450400882 5W-40-1L 6269450400882 0814300945040059 روغن موتور خودرو سطح كيفيت API SN/CF 5W40 سطل پلاستيكي 1 Lit نام تجارتي BLUECHEM PRO-TEC مرجع عرضه كننده آريا شيمي سلفچگان مرجع سازنده آريا شيمي سلفچگان Engine oil, car, quality level API SN/CF 5W40, plastic bucket, 1 Lit, brand BLUECHEM PRO-TEC, distributor ARYA CHEMI SALAFFCHEGAN CO, producer ARYA CHEMI SALAFCHEGAN CO
BLUECHEM PRO-TEC آریا شیمی سلفچگان http://www.626.ir/6269450400974 5W-40-4L 6269450400974 0814300945040066 روغن موتور خودرو سطح كيفيت API SN/CF 5W40 سطل پلاستيكي 4 Lit نام تجارتي BLUECHEM PRO-TEC مرجع عرضه كننده آريا شيمي سلفچگان مرجع سازنده آريا شيمي سلفچگان Engine oil, car, quality level API SN/CF 5W40, plastic bucket, 4 Lit, brand BLUECHEM PRO-TEC, distributor ARYA CHEMI SALAFCHEGAN CO, producer ARYA CHEMI SALAFCHEGAN CO
BLUECHEM PRO-TEC آریا شیمی سلفچگان http://www.626.ir/6269450400813 5W-30-5L 6269450400813 0814300945040050 روغن موتور خودرو سطح كيفيت API SN/CF 5W30 - FD سطل پلاستيكي 5 lit نام تجارتي BLUECHEM PRO-TEC مرجع عرضه كننده آريا شيمي سلفچگان مرجع سازنده آريا شيمي سلفچگان Engine oil, car, quality level API SN/CF 5W30 - FD, plastic bucket, 5 lit, brand BLUECHEM PRO-TEC, distributor ARYA CHEMI SALAFFCHEGAN CO, producer ARYA CHEMI SALAFCHEGAN CO
BLUECHEM PRO-TEC آریا شیمی سلفچگان http://www.626.ir/6269450400806 5W-30-1L 6269450400806 0814300945040049 روغن موتور خودرو سطح كيفيت API SN/CF 5W30 - FD سطل پلاستيكي 1 Lit نام تجارتي BLUECHEM PRO-TEC مرجع عرضه كننده آريا شيمي سلفچگان مرجع سازنده آريا شيمي سلفچگان Engine oil, car, quality level API SN/CF 5W30 - FD, plastic bucket, 1 Lit, brand BLUECHEM PRO-TEC, distributor ARYA CHEMI SALAFFCHEGAN CO, producer ARYA CHEMI SALAFCHEGAN CO
BLUECHEM PRO-TEC آریا شیمی سلفچگان http://www.626.ir/6269450400967 5W-30-4L 6269450400967 0814300945040065 روغن موتور خودرو سطح كيفيت API SN/CF 5W30 - FD سطل پلاستيكي 4 Lit نام تجارتي BLUECHEM PRO-TEC مرجع عرضه كننده آريا شيمي سلفچگان مرجع سازنده آريا شيمي سلفچگان Engine oil, car, quality level API SN/CF 5W30 - FD, plastic bucket, 4 Lit, brand BLUECHEM PRO-TEC, distributor ARYA CHEMI SALAFCHEGAN CO, producer ARYA CHEMI SALAFCHEGAN CO
BLUECHEM PRO-TEC آریا شیمی سلفچگان http://www.626.ir/6269450400790 0W-40-5L 6269450400790 0814300945040048 روغن موتور خودرو سطح كيفيت API SM 0W20 سطل پلاستيكي 5 lit نام تجارتي BLUECHEM PRO-TEC مرجع عرضه كننده آريا شيمي سلفچگان مرجع سازنده آريا شيمي سلفچگان Engine oil, car, quality level API SM 0W20, plastic bucket, 5 lit, brand BLUECHEM PRO-TEC, distributor ARYA CHEMI SALAFCHEGAN CO, producer ARYA CHEMI SALAFCHEGAN CO
BLUECHEM PRO-TEC آریا شیمی سلفچگان http://www.626.ir/6269450401087 0W-40-1L 6269450400929 0814300945040063 روغن موتور خودرو سطح كيفيت API SN/CF 0W40 سطل پلاستيكي 1 Lit نام تجارتي BLUECHEM PRO-TEC مرجع عرضه كننده آريا شيمي سلفچگان مرجع سازنده آريا شيمي سلفچگان Engine oil, car, quality level API SN/CF 0W40, plastic bucket, 1 Lit, brand BLUECHEM PRO-TEC, distributor ARYA CHEMI SALAFFCHEGAN CO, producer ARYA CHEMI SALAFCHEGAN CO
BLUECHEM PRO-TEC آریا شیمی سلفچگان http://www.626.ir/6269450401087 0W-20-1L 6269450401087 0814300945040074 روغن موتور خودرو سطح كيفيت 0W20 SP سطل پلاستيكي 1 Lit نام تجارتي BLUECHEM PRO-TEC مرجع عرضه كننده آريا شيمي سلفچگان مرجع سازنده آريا شيمي سلفچگان Engine oil, car, quality level 0W20 SP, plastic bucket, 1 Lit, brand BLUECHEM PRO-TEC, distributor ARYA CHEMI SALAFCHEGAN CO, producer ARYA CHEMI SALAFCHEGAN CO
BLUECHEM PRO-TEC آریا شیمی سلفچگان http://www.626.ir/6269450401070 0W-20-5L 6269450401070 0814300945040073 روغن موتور خودرو سطح كيفيت 0W20 SP سطل پلاستيكي 5 lit نام تجارتي BLUECHEM PRO-TEC مرجع عرضه كننده آريا شيمي سلفچگان مرجع سازنده آريا شيمي سلفچگان Engine oil, car, quality level 0W20 SP, plastic bucket, 5 lit, brand BLUECHEM PRO-TEC, distributor ARYA CHEMI SALAFCHEGAN CO, producer ARYA CHEMI SALAFCHEGAN CO
BLUECHEM PRO-TEC آریا شیمی سلفچگان http://www.626.ir/6269450400943 DCT-DSG 6269450400943 0814210945040037 روغن دنده گيربكس اتوماتيك خودرو سطح كيفيت +DCT سطل پلاستيكي 1 Lit نام تجارتي BLUECHEM PRO-TEC مرجع عرضه كننده آريا شيمي سلفچگان مرجع سازنده آريا شيمي سلفچگان Gear oil, automatic gearboxes, quality level DCT+, plastic bucket, 1 Lit, brand BLUECHEM PRO-TEC, distributor ARYA CHEMI SALAFCHEGAN CO, producer ARYA CHEMI SALAFCHEGAN CO
ناو-لتي سلامت تدبير اصيل مهرآسا http://www.626.ir/3755200b00870001 پودر کلاژن - COLLAGEN POWDER   3755200b00870001 پودر کلاژنپروتئين كلاژن خوراكي پودري صنايع غذايي قوطي مقوايي 40 g نام تجارتي ناو-لتي مرجع سازنده سلامت تدبير اصيل مهرآسا مرجع عرضه كننده سلامت تدبير اصيل مهرآسا Protein, edible collagen, powder, food industries, cardboard container, 40 g, brand NAV-LETI, producer SALAMAT TADBIR ASIL MEHRASA CO, distributor SALAMAT TADBIR ASIL MEHRASA CO